Pożyczki pod zastaw nieruchomości

Pożyczki pod zastaw nieruchomości – czym są, co wiedzieć, czy warto?

Trudna sytuacja finansowa spotęgowana dodatkowo brakiem zdolności kredytowej, często zmusza do szukania alternatywnych dróg zdobycia potrzebnej gotówki. Wyjściem z sytuacji może być pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości, która jest szczególnym rodzajem pożyczki, rządzącym się określonymi prawami. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z takiego rozwiązania, niezbędne jest zapoznanie się z zasadami na jakich jest przyznawana, wszystkimi regulacjami jej dotyczącymi oraz rozważenie wszystkich wad i zalet tej instytucji finansowej.

Znalezienie się w sytuacji, w której z różnych względów nie można skorzystać z kredytu bankowego rodzi sporo problemów. Jednym z rozwiązań są pożyczki pozabankowe udzielane pod zastaw nieruchomości. Na przeszkodzie w ich otrzymaniu nie stoi ani negatywna opinia w Biurze Informacji Kredytowej, ani nawet toczące się postępowanie komornicze. To jest niewątpliwa zaleta tego rozwiązania, ponieważ mimo znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej i braku zdolności kredytowej, można sfinansować konieczne, a często nieplanowane wydatki. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z pożyczki pod zastaw nieruchomości, należy dowiedzieć się wszystkich niezbędnych informacji na temat tego rozwiązania. Przede wszystkim chodzi o zrozumienie istoty tego produktu finansowego, a ponadto zapoznanie się z wszystkimi regulacjami i zasadami dotyczącymi jego funkcjonowania, aby mieć pełną świadomość przy podejmowaniu decyzji.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – wyjaśnienie

Pamiętać należy o jednej, niezwykle istotnej rzeczy, która ma największe znaczenie dla zrozumienia instytucji finansowej jaką jest pożyczka pod zastaw nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem i obowiązującą ustawą o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, jedynymi podmiotami, którym przysługuje prawo udzielania kredytów hipotecznych są banki i SKOK’i. Są to instytucje, nad którymi czuwa nadzór finansowy gwarantujący finansowe zabezpieczenie na wypadek upadłości banku czy kasy spółdzielczej. Wynikają z tego dwie istotne kwestie – po pierwsze umowa pożyczki pod zastaw nieruchomości nie podlega regulacjom prawnym wynikającym ze wspomnianej ustawy o kredytach hipotecznych ani ustawy o kredycie konsumenckim. Tym samym osoba zaciągająca taką pożyczkę nie jest chroniona przepisami tychże ustaw. Po drugie, pożyczka pod zastaw nieruchomości nie jest typową umową pożyczki w rozumieniu prawa bankowego, a jest w rzeczywistości aktem notarialnym, w którym ustanawia się hipotekę na nieruchomości na rzecz wierzyciela, jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to nic innego, jak pożyczka, której zabezpieczeniem jest dana nieruchomość. Tym samym wierzyciel zabezpiecza swoje roszczenie na hipotece nieruchomości. Dzieje się poprzez wpisanie hipoteki do księgi wieczystej prowadzonej dla niej. Konsekwencją takiego stanu prawnego jest fakt, iż w sytuacji gdy dłużnik przestanie spłacać zobowiązanie (pożyczkę), wierzyciel ma prawo do przejęcia nieruchomości. Należy przy tym pamiętać, że w większości przypadków umowa jest tak skonstruowana, że pożyczkobiorca ma do czynienia z faktyczną sprzedażą mieszkania z możliwością jego późniejszego odkupienia. Podkreślić trzeba również fakt, że cena wykupu, czyli koszt związany z udzieloną pożyczką jest dużo wyższy od wysokości udzielonej pożyczki, co stanowi spore zagrożenie, które należy wziąć pod uwagę. Niewykupienie nieruchomości w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z utratą prawa własności do niej i przejściu tego prawa na pożyczkodawcę.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – najważniejsze informacje

Mając na uwadze wszystkie te okoliczności i będąc świadomym wszystkich wad i zalet rozwiązania jakim są pożyczki pod zastaw nieruchomości, warto zapoznać się z pozostałymi, czysto formalnymi regulacjami dotyczącymi tego instrumentu finansowego.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą przybrać kilka następujących form:

 • pożyczki pod zastaw mieszkania
 • pożyczki pod zastaw domu
 • pożyczki pod zastaw lokalu
 • pożyczki pod zastaw ziemi (gruntu)

W każdym z przypadków sytuacja wygląda tak samo – nieruchomość jest zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki. Dysponowanie prawem własności, do któregoś z rodzajów nieruchomości jest wystarczającą przesłanką do ubiegania się o pożyczkę pod jej zastaw. Jedną z podstawowych jej zalet jest dostępność dla szerokiego grona odbiorców, dla których jest to często jedyna alternatywa dla pożyczek i kredytów bankowych. Ubiegać się mogą o nią nie tylko osoby pozostające w stosunku pracy i otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie. Z pożyczki pod zastaw nieruchomości mogą skorzystać również osoby z dochodem generowanym z tytułu umów cywilnoprawnych, a także emeryci czy renciści. Wymogiem koniecznym jest przedstawienie zaświadczenia o dochodach, nie jest natomiast badana zdolność kredytowa potencjalnego pożyczkobiorcy, co ma miejsce w przypadku kredytów i pożyczek bankowych. Nie jest on również weryfikowany w żadnej z instytucji, takiej jak BIG, BIK czy KRD. Tym samym na przeszkodzie w uzyskaniu pożyczki nie stoi ani negatywna historia kredytowa, posiadanie innych zobowiązań, ani nawet trwające postępowanie komornicze.

Wymogi formalne dotyczące pożyczki pod zastaw nieruchomości

W większości przypadków wymogi formalne związane z pożyczką pod zastaw nieruchomości są znacznie uproszczone i ograniczone do minimum. Szczególnie jeśli porówna się je do tradycyjnego kredytu hipotecznego udzielanego przez banki i szeregu wymogów jakie należy spełnić ubiegając się o niego. Nie oznacza to oczywiście dowolności i w przypadku pożyczki pod zastaw nieruchomości również trzeba spełnić określone warunki, a umowa pożyczki opiera się na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego i podpisana musi być przez notariusza. Dokumenty wymagane przez instytucje udzielające takich pożyczek to najczęściej:

 • Ważny dokument potwierdzający własność nieruchomości,
 • Dokument poświadczający osiąganie dochodów,
 • Numer Księgi Wieczystej
 • Ważny dokument tożsamości,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za nieruchomość, która ma być przedmiotem zastawu,
 • zdjęcia nieruchomości – zarówno pomieszczeń wewnątrz, jak i zdjęcie zewnątrz budynku (w przypadku domu, mieszkania lub lokalu), 
 • wypis z rejestru gruntów – w przypadku pożyczki pod zastaw działki rolnej lub budowlanej.

W szczególnych sytuacjach, kiedy nieruchomość została nabyta w drodze spadku lub darowizny, wymagane będą dodatkowe dokumenty. W takim przypadku pożyczkodawca będzie oczekiwał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o opłaconym podatku.

Jak wskazuje powyższe wyliczenie, wymogi dotyczące dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o pożyczkę nie są zbyt rozbudowane i ograniczają się do tych najważniejszych – z jednej strony potwierdzających prawo do własności zastawianej nieruchomości, a z drugiej poświadczających osiąganie dochodów umożliwiających spłacanie zaciągniętej pożyczki. Co równie ważne, oprócz ograniczenia wymogów formalnych, sam proces przebiega stosunkowo sprawnie i nie jest tak długotrwały jak w przypadku kredytów hipotecznych w banku. Wynika to w głównej mierze z braku konieczności przeprowadzania weryfikacji zdolności kredytowej, dostarczania szeregu zaświadczeń przez pożyczkobiorcę, a także dzięki ograniczeniu ilości dokumentów zmniejsza się czas potrzebny na ich analizę.

Cel na jaki można przeznaczyć pożyczkę pod zastaw nieruchomości

W większości przypadków pieniądze uzyskane w ramach pożyczki pod zastaw nieruchomości można spożytkować na dowolnie wybrany cel. Jest to kolejna niezwykle istotna różnica pomiędzy tą instytucją, a tradycyjnym kredytem hipotecznym, który wiąże przyznane w ramach kredytu pieniądze z konkretnym, ściśle określonym celem. Pożyczkodawca najczęściej nie wnika w to na co pieniądze zostaną przeznaczone i w żaden sposób nie ogranicza w tym względzie pożyczkobiorcy. Tym samym mogą one zostać przeznaczone na zakup innej nieruchomości, spłatę dotychczasowych zobowiązań lub założenie działalności gospodarczej. Sama wysokość pożyczki zależy od wartości nieruchomości będącej jej zabezpieczeniem. W zależności od pożyczkodawcy, może ona sięgać aż 80% wartości nieruchomości, a w większości przypadków przekracza połowę jej wartości. Warto również pamiętać o tym, że jest to zobowiązanie długoterminowe, udzielane na znacznie dłuższy okres niż kredyt gotówkowy i może wynosić nawet 10 lat. Tym samym przekłada się to na wysokość raty i płynność ich spłacania.

 

Na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę pod zastaw nieruchomości

Po zbudowaniu świadomości odnośnie tego czym jest pożyczka pod zastaw nieruchomości i zapoznaniu się z wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi tej instytucji finansowej, a także rozważeniu jej wszystkich wad i zalet, warto zwrócić uwagę na kilka dodatkowych, ale niezwykle istotnych kwestii. Pierwszą z nich jest sam podmiot udzielający pożyczki. Należy brać pod uwagę skorzystanie z usług jedynie takich firm, które figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tylko w takim przypadku pożyczkobiorca ma pewność, że ma do czynienia z legalnie działającym podmiotem, który podlega określonym regulacjom. W każdym innym wypadku należy odstąpić od zawierania umowy aby uniknąć kłopotów wynikających z niepewności co do pożyczkodawcy. Drugą niezwykle istotną rzeczą jest zwrócenie uwagi na wszelkie koszty związane z udzielaną pożyczką. Specyfika pożyczek pod zastaw nieruchomości powoduje, iż należy liczyć się ze znacznie większymi kosztami, niż ma to miejsce w przypadku bankowych kredytów hipotecznych. Jednak mając ich pełną świadomość, a także świadomość tego, że oprocentowanie będzie wyższe niż w przypadku kredytów czy pożyczek bankowych, należy unikać firm, które znacząco zawyżają koszty związane z opłatami przygotowawczymi, kosztami obsługi pożyczki lub próbują zawrzeć w umowie różnego rodzaju koszty ukryte. Teoretycznie przepisy ustawy antylichwiarskiej powinny likwidować działalność nieuczciwych pożyczkodawców poprzez wprowadzenie limitów pozaodsestkowych kosztów pożyczki. Jednak rzeczywistość pokazuje, że można się wciąż spotkać z różnego rodzaju nieuczciwymi praktykami i trzeba bardzo uważnie czytać podpisywane dokumenty, unikać wszelkich niejasnych zapisów w umowie pożyczki i wyjaśniać wszelkie niezrozumiałe postanowienia przed jej podpisaniem. Pozwoli to na w pełni świadome zaciągnięcie pożyczki i uniknięcie niepotrzebnych problemów i rozczarowania.

 

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – podsumowanie

Każda istotna życiowa decyzja, a taką bez wątpienia jest zaciągnięcie pożyczki pod zastaw nieruchomości, powinna być powzięta w pełni świadomie, po dogłębnym zapoznaniu się z tematem i wnikliwej analizie wszystkich wad i zalet danego rozwiązania. Nie ulega wątpliwości, że w niektórych sytuacjach jest to jedyne rozwiązanie pozwalające na zdobycie potrzebnej gotówki. Dzięki uproszczonej procedurze oraz braku konieczności posiadania zdolności kredytowej w rozumieniu banków, warto wziąć je pod rozwagę przy poszukiwaniu źródła finansowania zamierzonych celów. Jednak należy pamiętać przy tym o wszystkich zagrożeniach wynikających z faktu zastawienia posiadanej nieruchomości i konsekwencjach wynikających z ewentualnego nieterminowego spłacania zobowiązań. Decyzja podjęta świadomie, po zapoznaniu się z wszystkimi istotnymi kwestiami, pozwala ocenić pożyczkę pod zastaw nieruchomości jako rozwiązanie warte rozważenia.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *