Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – wszystko co warto wiedzieć

Upadłość konsumencka jest niczym innym jak postępowaniem o charakterze sądowym, które przewidziano dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i będących niewypłacalnymi. Przy czym niewypłacalność będzie oznaczać w tym przypadku fakt, iż dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Prawo nazywa taką procedurę postępowaniem upadłościowym, które prowadzone jest wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Najważniejszym celem upadłości konsumenckiej będzie oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Umorzenie tyczy się całości albo części długów, których wnioskujący nie jest, ani nigdy nie będzie w stanie spłacić. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż dotyczy to tylko długów, które zaistniały przed dniem ogłoszenia upadłości. Celem postępowania jest to, aby zamiast kilku egzekucji sądowych, doprowadzić do równego i łącznego zaspokojenia roszczeń wszystkich wierzycieli (np. firm pożyczkowych, czy banków). Konsument musi mieć na uwadze, iż podczas ewentualnego postępowania upadłościowego dojdzie do zlikwidowania całego, albo części spośród jego majątku. W ten sposób uzyskane środki przekazywane są na poczet zaspokojenia roszczeń wierzycieli, którzy w wybranym czasie zgłosili zaistnienie wierzytelności.

Jak złożyć wniosek o upadłością konsumencką?

Postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte zarówno na wniosek konsumenta, jak i wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, albo taka, która przestała być wspólnikiem w osobowej spółce handlowej, przy czym nie istnieje już obowiązek odczekania 12 miesięcy od momentu zaprzestania działalności gospodarczej albo wykreślenia z rejestru KRS.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, powinno się złożyć na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Koszt rozpoczęcia postępowania upadłościowego to 30 złotych. To sąd zadecyduje o tym, które długi będą mogły zostać umorzone, ustali plan spłaty pozostałych, a nawet może podjąć decyzję co sprzedaży mieszkania albo domu.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli:

  • konsument sam doprowadził do swojej niewypłacalności lub znacząco ją umyślnie zwiększył albo na skutek niedbalstwa,
  •  w stosunku do wnioskującego konsumenta było już prowadzone postępowanie upadłościowe, niemniej jednak umorzono je z innych powodów niż na jego wniosek,
  • w stosunku do konsumenta został uchylony plan spłaty we wcześniejszym postępowaniu upadłościowym (konsument zatajał źródła przychodu, nie składał sprawozdań, czy nie wykonał planu spłaty),
  • konsument podał we wniosku niezupełne albo nieprawdziwe dane,
  • konsument miał obowiązek złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca, a nie zrobił tego,
  • czynność prawna konsumenta była uznana prawomocnym wyrokiem sądu za dokonaną przy pokrzywdzenia wierzycieli,
  • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta było prowadzone już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się częściowym albo całościowym oddłużeniem.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę niewypłacalną spowoduje głównie utratę prawa do zarządzania, jak i rozporządzania własnym majątkiem. Prawo to będzie miał od tej pory syndyk. W konsekwencji, wszelkie czynności prawne, które dotyczą wszystkich składników majątku dokonane przez dłużnika, nie będą ważne.

Co do zasady, całość majątku dłużnika po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej należy do masy upadłościowej, która przeznaczona jest na poczet spłaty długów i kosztów całego postępowania upadłościowego. Tym samym dłużnik ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi wszystkie składniki majątku i dotyczące ich dokumenty. Całość majątku, poza wybranymi jego składnikami z mocy prawa upadłościowego zostanie spieniężona przez syndyka. Sprzedaż dotyczyć będzie również mieszkania, albo domu, w którym dłużnik wówczas zamieszkuje.

Do masy upadłościowej wliczane jest także wynagrodzenie z umowy o pracę w części, która podlega zajęciu podczas postępowania egzekucyjnego. Oznaczać to będzie, iż jeśli przeciwko dłużnikowi toczyło się już postępowanie egzekucyjne, w ramach którego zajęciu uległo wynagrodzenie za pracę, nie będzie ono zwrócone do dyspozycji dłużnikowi, ale zostanie włączone do masy upadłościowej.

Z powyższego wynika zatem, iż dłużnik po tym, jak zostanie w jego sprawie ogłoszona upadłość konsumencka, będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, czyli wyłącznie takie, które nie prowadzą do szkody dotychczasowych wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a jej konsekwencje w stosunku do majątku małżonków

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez jednego ze współmałżonków, powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. W niezbyt komfortowej sytuacji są wówczas małżonkowie, którzy pozostają we wspólnocie majątkowej, bowiem ich wspólny majątek wejdzie do masy upadłościowej, zaś jego podział jest niestety niedopuszczalny. Niemniej jednak małżonek osoby ogłaszającej upadłość konsumencką może dochodzić należności z tytułu udziału we wspólnym majątku.

Należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację, w której do masy upadłościowej zostanie wliczony dom jednorodzinny albo lokal mieszkalny zamieszkany przez upadłego, jak i osoby znajdujące się na jego utrzymaniu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nieruchomości upadłego także wejdą w skład masy upadłościowej, co oznaczać będzie, iż podlegają sprzedaży przez syndyka celem spłacenia powstałego wcześniej zadłużenia.

Ponadto określenie należnej upadłemu kwoty nastąpi przy uwzględnieniu jego potrzeb mieszkalnych i osób, które pozostają na jego utrzymaniu. Pod uwagę będzie brana również ilość tych osób, suma uzyskana ze sprzedaży, zdolności zarobkowe upadłego, jak i opinia syndyka.

Korzyści mające związek z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Pomimo ryzyka, które związane jest z pewnością z utratą majątku, pod warunkiem, iż dłużnik go posiada, upadłość konsumencka jest lepszym rozwiązaniem, niż bierne poddawanie się postępowaniu egzekucyjnemu przez dłużników. Postępowania upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odznaczają się tym, iż powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby konsumenci mieli szansę uzyskać oddłużenie. Egzekucja, która prowadzona jest przez komornika ma tylko i wyłącznie charakter windykacyjny, zatem zmierza do maksymalnego zaspokojenia wszystkich wierzycieli osoby zadłużonej. Dlatego więc, jeżeli upadły nie ma w posiadaniu żadnego majątku, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ogłosił upadłość konsumencką i dzięki temu jego długi zostały umorzone. W wypadku postępowania egzekucyjnego będzie prowadzone ono do chwili, aż wierzyciel odzyska całość należnej mu wierzytelności.

Ponadto, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może się odbywać znikomym kosztem. Złożenie wniosku wiąże się bowiem z płatnością w wysokości 30 złotych, zaś koszty dalszego postępowania pokrywa tymczasowo Państwo (jeśli dłużnik nie ma żadnego majątku, to koszty te finalnie podlegają także umorzeniu).

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *